Samarbeidsutvalget og foreldreråd

Samarbeidsutvalg
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert (Lov om barnehager § 4)

Foreldrerepresentanter:
Caroline Valstad
Lena Løkken
Marthe Bulie

Vara: Anne Bunger

Ansattrepresentanter:
Line Myhre
Julie von Krogh Robarth
Wenche Holm

Les mer i vedtektene om arbeidsoppgavene til SU

Foreldreråd
Foreldrerådet består av foreldrene til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet i barnehagen og foreldregruppen skaper ett godt barnehagemiljø.
Vi har to faste foreldrerådsmøter i året.