En pedagogisk arena

Barnehagen har en viktig rolle som oppvekst- og læringsarena for barn under opplæringspliktig alder.

– Vi skal støtte barns utvikling ut fra deres egne forutsetninger, og gi det enkelte barn og barnegruppen utfordringer.

– Vi skal gi et individuelt tilpasset og likeverdig tilbud og bidra til en meningsfull oppvekst uansett funksjonsnivå, bosted, sosial, kulturell og etnisk bakgrunn.

– Barnehagen som pedagogisk virksomhet har sin egenart og sine tradisjoner som må ivaretas samtidig som barnehagen sees i sammenheng med skolens virksomhet.

– Å se omsorg og oppdragelse, lek, hverdagsaktiviteter og læring i sammenheng er et særtrekk ved norsk barnehagetradisjon. Barnehagen er en kulturskaper og har en viktig rolle som kulturformidler.

Som pedagogisk samfunnsinstitusjon må vi være i endring og utvikling. Barnehagen skal være en lærende organisasjon, slik at vi er rustet til å møte nye krav og utfordringer. Kvalitetsutvikling i barnehagen innebærer en stadig utvikling av personalets kompetanse.
Vi gjør dette gjennom avdelingsmøter, månedlige personalmøter, planleggingsdager, kurs som er nedfelt i vår kompetanseplan, samt gjennom samarbeid med Nittedals-barnehagene.

Les mer om alt dette i vår årsplan.