Vedtekter

Vedtekter etter barnehageloven § 7
for samvirkeforetaket Steinrøysa andelsbarnehage SA, org. nr. 980 49 8743
vedtatt på årsmøte den 25.04.2012, endret 22.april 2015, revidert 28.11 2017.

17 BARNEHAGENS FORMÅL
Barnehagen skal arbeide for å utvikle barnas evner og aktivitetsnivå i nær kontakt med kultur og natur. Steinrøysa andelsbarnehage SA skal arbeide mot å være en trygg barnehage for både barn og foreldre, med vekt på gjensidig informasjon og åpenhet.
18 BARNEHAGEÅRET
Barnehageåret strekker seg fra 1. august til 31. juli.

19 SAMARBEIDSUTVALG
SU skal bestå av seks medlemmer og to varamedlemmer. Tre medlemmer/en vara velges av foreldrerådet, tre medlemmer/en vara velges av de ansatte. Både foreldre og ansatte skal fortrinnsvis representere de tre avdelingene i barnehagen. Dersom en avdeling mister foreldrerepresentasjon i løpet av året, kan SU selv utpeke erstatter. SU konstituerer seg selv. Daglig leder har møte, tale- og forslagsrett i SU. Daglig leder har ikke stemmerett.
Dersom SUs leder er forelder, leder hun/han foreldrerådet. Hvis ikke utpekes lederen av foreldrerådet blant SUs foreldrerepresentanter. En representant fra eierstyret kan møte i SU etter behov.

19.1 SU`s ansvar
– følge opp vedtak fra årsmøte og andre møter i foreldrerådet
– innkalle/avholde 2 møter i foreldrerådet i løpet av barnehageåret
– i samarbeid med daglig leder og personalet utarbeide årsplan innen 30.juni
– følge opp at barnehagen drives etter vedtatt årsplan
– foreslå og gjennomføre tiltak som øker trivsel for barn, foreldre og ansatte
–  uttale seg om endringer av vedtekter

  1. 2 Beslutningsdyktighet
    Beslutninger fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har SUs leder dobbeltstemme. SU er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede

19.3 Referater
SU fører referat fra alle møter.

19.4 Informasjonsplikt
SU har plikt til å informere foreldrene om vedtak, fortrinnsvis gjennom Mykid og oppslag.

20 FORELDRERÅD
Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte til barn i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet SKAL bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen.

20.1 Møtefrekvens og avstemning
Leder av SU har i samarbeid med styret i barnehagen ansvar for å innkalle til minst to foreldrerådsmøter i året, ett i vårsemesteret og ett om høsten. I tillegg til dette kommer årsmøtet (se§5). Ved avstemning i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn/andel blant de fremmøtte.

 21 BETALING, MODERASJONER OG OPPSIGELSE
Betalingssatsene følger Stortingets vedtak om maksimalpris iht. forskrift om foreldrebetaling. De til enhver tid gjeldende satser skal fremgå av oppslag i barnehagen/på Internett. Foreldrebetaling er forskuddsvis og skjer over 11 måneder. Månedlig forfall av betaling er den 1. i hver måned. Det betales ikke i juli. Uregelmessig betaling kan forårsake at man mister muligheten for plass i barnehagen.

Ved for sen betaling påløper gebyr med morarenter. Foreldrebetalingen er todelt og består av oppholdsbetaling og kostpenger.

Ved for sen betaling, sendes purring etter 14 dager. Er plassen ikke betalt innen den 28. i måneden, sendes inkassovarsel med varsel om oppsigelse av plassen dersom oppholdsbetaling ikke er mottatt innen den 10. i påfølgende måned. Retten til å disponere plassen frafaller ved bortfall av foreldrebetaling.

  1. 1 Oppholdsbetaling
    Oppholdsbetalingen inkluderer ikke kost. Søskenmoderasjon gis i henhold til § 6.5. Ved fravær må avgiften betales. Det regnes som fravær dersom barnet ikke møter i rett tid etter ferie.

21.2 Kostpenger
Kostpenger inkluderer et måltid om dagen. Barnehagen kan utelate måltidsservering hvis barna skal på tur, eller andre forhold tilsier at måltidet ikke kan serveres. Beskjed vil bli gitt på forhånd og mat og drikke må da medbringes.

21.3 Søskenmoderasjon

Steinrøysa andelsbarnehage har fastsatt sin søskenmoderasjon i trå med Nittedal kommunes tilskuddsordninger for søskenmoderasjon.

Steinrøysa andelsbarnehage tilbyr 30 % søskenmoderasjon for 2. barn og 50 % søskenmoderasjon for 3. eller flere barn. Moderasjonen omfatter søsken som bor fast sammen. Reduksjon tilbys også i de tilfeller søsknene går i forskjellige barnehager innen Nittedal kommune.

21.4 Redusert betalingsevne
Steinrøysa andelsbarnehage har fastsatt gradert betaling i tråd med Nittedal kommunes graderte satser. Søknad om redusert betaling sendes til Nittedal kommune på eget skjema. Fås ved henvendelse til daglig leder eller på kommunens Internett sider.

21.5 For sen henting
Det kreves ekstra foreldrebetaling ved for sen henting av barn i barnehagen. For hver påbegynte ½ time barnet hentes for sent, innkreves en avgift på kr 300,-. Dette skal dekke overtids kostnader for personalet.
Gjentatte for sene hentinger ansees for mislighold av plassen.

21.6 Oppsigelse av plass
Barnehageplassen kan sies opp med 2 måneds skriftlig varsel. Oppsigelsen regnes fra den 1. eller 15.

 


22 DUGNAD

Årsmøtet fastsetter krav til dugnadsarbeid for medlemmene. Årsmøtet bestemmer også hvilket økonomisk oppgjør som skal finne sted dersom ikke andelseieren møter til dugnadsarbeid.

Foresatte som benytter barnehageplass plikter å delta på inntil 15 timer dugnad som blir arrangert av barnehagen pr. barnehageår.

Dersom pliktig dugnad ikke gjennomføres skal det svares en ekstra foreldrebetaling fastsatt av styret som for tiden utgjør kr 300,- pr. misligholdt dugnadstime.

23 HELSE OG MEDISINERING
Dersom barnet lider av kroniske sykdommer må det utarbeides plan i samarbeid med daglig leder om hvordan dette skal håndteres. Foreldre har informasjonsplikt dersom slik tilstand skulle oppstå.

23.1 Hvis barnet er sykt eller har fravær av andre grunner må det gis beskjed til barnehagen.
Syke barn må holdes hjemme på grunn av smittefaren. Hvis barnet er småsyk og ikke kan delta på uteaktiviteter på lik linje med de andre barna, må det holdes hjemme. I tvilstilfeller avgjør daglig leder om barnet kan være i barnehagen.

23.2 Barnehagen følger Nittedal kommunes rutiner for medisinering av barn i barnehagen og elever i skole og fritidsordning(SFO)

24 ÅPNINGSTIDER, HØYTIDER, FERIE OG PLANLEGGINGSDAGER
Daglige åpningstider
Barnehagen er åpen alle virkedager fra kl. 06.45 – kl. 17.00. Barnehagen er stengt på lørdager.

Stengning ved høytider
Barnehagen holder normalt stengt fra julaften – 1. nyttårsdag. Barnehagen åpner igjen andre virkedag etter nyttår. Barnehagen er stengt hele påskeuken, og åpner første virkedag etter påskeferien.

Sommerferie
Det kreves betaling for 11 måneder i året, den betalingsfrie måneden er kompensasjon for ferie.

Ferien avvikles med minimum 3 uker i perioden grunnskolens sommerferie. Den resterende ferien jfr. Ferieloven avvikles i løpet av barnehageåret. De barna som skal over i skolen må ha tatt ut alle fire uker innen 31.7.
Foreldrene skal innen 25. april gi melding om når barna skal ha ferie. På bakgrunn av dette utarbeider daglig leder ferieliste for personalet og utarbeider ”sommerdrift” av barnehagen. Planen forelegges SU til godkjenning i god tid før sommerferien. Barnehagen holder stengt to uker i juli. Barnehagen gir foreldrene melding om når det blir sommerstengt i virksomhetsplanen senest 31. januar.

Planleggingsdager
Det holdes inntil 5 planleggingsdager gjennom året. Den ene er fastsatt til første virkedag etter nyttår.

25 OPPTAK AV BARN
Steinrøysa andelsbarnehage SA har tre avdelinger og er åpen for barn fra 10 måneder og frem til skolestart. Den som får tildelt plass beholder denne til barnet begynner på skolen dersom det er ønskelig.

25.1Opptak av barn
Opptak av barn foretas i samarbeid med Nittedal Kommune og de andre barnehagene i bygda, jfr. barnehageloven § 7a.

Søknad om opptak skjer elektronisk gjennom kommunens internettbasert søknadssystem. Systemet benyttes både for nye søkere og søkere som ønsker bytte av barnehage.

25.2 Opptakskrets
Barn hjemmehørende i Nittedal kommune

25.3 Følgende prioritetsrekkefølge gjelder ved opptak til Steinrøysa andelsbarnehage SA
1. Barn som tas opp etter Barnehagelovens § 13
2. Barn av ansatte i Steinrøysa andelsbarnehage SA
3. Søsken av barn som går i Steinrøysa andelsbarnehage SA ved opptakstidspunktet
4. Barnehagen skal tilstrebe en hensiktsmessig alderssammensetning og sikre en
forsvarlig drift.
5. Barn som søker barnehagen som 1. prioritert.
6. Ansiennitet på ventelisten.
Ansienniteten løper fra 1.mars det året en søker.
7. På ellers like vilkår er det ansiennitetsprinsippet som gjelder.
8. For barn som ellers stiller likt etter opptakskriteriene skjer tildeling av plass etter
loddtrekning.
7. Søkere som søker overføring fra annen barnehage behandles som ordinære søker
i henhold til opptakskriteriene.

26 LEKE- OG OPPHOLDSAREAL PR BARN
Barnehagen skal ha et innendørs leke- og oppholdsareal på minimum 4 kvadratmeter netto ved heldagsopphold for barn over 3 år. For barn under 3 år økes arealet med 1/3.

 27 ERSTATNINGSANSVAR, FORSIKRINGER
Erstatningsansvar
Andelslaget har ingen erstatningsplikt for barnas ting i barnehagen. Barnas klær og leker må merkes med navn.

Forsikringer
Andelslaget plikter å tegne ulykkesforsikring for barnehagens barn. Foreldre er ulykkesforsikret ved dugnadsarbeid.

28 INTERNKONTROLL
Barnehagen plikter å utføre internkontroll i tråd med gjeldende lover og regler. Steinrøysa andelsbarnehage SA bruker PBL sitt elektroniske HMS-system

29 VIKARORDNING

Steinrøysa andelsbarnehage har en vikarordning.